IVN

De Aarlese Beemden. De natuurwerkgroep van IVN Laarbeek is als beheerder van de Natuurtuin De Bimd direct betrokken bij het dagelijks beheer van de graslanden, landschapselementen, water en paden in de Natuurtuin. De Natuurtuin ligt in een nog resterend kleinschalig stukje van Aarle-Rixtel. Het is een gebied dat ligt ingeklemd tussen het dorp Aarle-Rixtel, het Wilhelmina-kanaal en de Zuid-Willemsvaart.

De veldnaam Beemd wordt in Noord-Brabant gebruikt om weilanden in een beekdal aan te duiden. Dit houdt in dat het van oorsprong een nat hooiland was. Het gebied was onderdeel van het dal van laaglandbeek de Aa. Tegenwoordig wordt het gebied gescheiden van de Aa door de Zuid-Willemsvaart. De redelijk grote biodiversiteit wordt veroorzaakt doordat de Beemd is ontkomen aan grootschalige landbouw. Een deel van het gebied wordt tegenwoordig beheerd door kleine hobbyboeren. De perceelindeling binnen het gebied bestaat al meer dan 200 jaar!

De natuurtuin „De Bimd” bestaat uit verschillende delen. Het oudste deel maakte voorheen deel uit van het aangrenzende volkstuinen complex „De Koppel”. De vijf hectare grote natuurtuin werd de afgelopen jaren sterk uitgebreid. Bijzondere elementen zijn onder andere het voedselbos, de vlinderweide, diverse poelen, het blotevoetenpad, een boomgaard met bijzondere oude fruitrassen, de veentuin, een kruidencirkel, een vijver met plas-drassituatie, schraal hooiland, knotwilgen, een insectenmuur, nestkasten, vogelvriendelijke struiken en een houtwal met inheemse begroeiing. Een Tiny Forest. De tuin wordt beheerd door een vrijwilligersgroep van IVN Laarbeek.

Het gebied kent – naast moerasbos en open water – ook halfgesloten graslanden en weiden. Het is een belangrijke schakel in het stroomgebied van de Aa. Onderzoek laat zien dat de potenties voor natuurwaarden erg hoog zijn. De Beemd is een kwelgebied met kansen voor ontwikkeling van dotterbloemhooilanden en blauwgraslanden. Nat schraalland is, net als vochtig hooiland, zeer oud boerengrasland. Nat schraalland is echter minder productief en de bodem is heel slap. De graslanden zijn daardoor slecht toegankelijk, ze kunnen ’s winters onder water staan maar zullen ’s zomers oppervlakkig uitdrogen. Door jaarlijks te hooien blijft het voedselarme karakter behouden. De variatie in de graslanden is groot. Blauwgraslanden en kleine zeggenvegetaties worden tot nat schraalland gerekend. Ook dotterbloemhooilanden en veldrusschraallanden worden hiertoe gerekend.

Het weiland, wordt – middels verschraling en vernatting, geschikter voor de (doel)soorten van Nat Schraalgrasland, Dotterbloemhooilanden en Blauwgraslanden. Het gebied is een geliefd uitloopgebied voor de bewoners van Aarle-Rixtel. Door het gebied loopt ook het ommetje Aarlese-Beemden met als startpunt de jachthaven bij de Aarlese brug en/of de Kouwenberg in Aarle-Rixtel.

IVN
Beekseweg 3